Bel: 0180 654 500 info@ttibarendrecht.nl

Disclaimer

Natuurlijk neemt TTI alle maatregelen om een zorgvuldige communicatie te borgen. Toch kan er iets verkeerd gaan bij het versturen van bijvoorbeeld email. Een adres kan verkeerd worden ingetypt of er kan een per abuis een andere geadresseerde geselecteerd worden dan bedoeld. Omdat verstuurd nu eenmaal verstuurd is, hanteren wij een disclaimer om de privacy van personen en informatie in elk geval juridisch te borgen.

Ook bij informatie verstrekking via de website kan er een fout of onvolkomenheid in sluipen. Hoe zorgvuldig TTI hiermee ook tracht te zijn. Hieronder zijn derhalve 2 disclaimers opgenomen, voor emails en voor de content van de website.

Disclaimer e-mail verkeer TTI

De inhoud van dit bericht en de eventueel daarbij behorende bijlagen zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. De ontvanger die niet de geadresseerde is, wordt verzocht de afzender onmiddellijk op de hoogte te stellen van de ontvangst. Elk gebruik van de inhoud van dit bericht en/of van de daarbij behorende bijlage(n) door een ander dan de geadresseerde is niet toegestaan. Door de elektronische verzending van het bericht kunnen er geen rechten worden ontleend aan de informatie. TTI behoudt zich het recht voor om alle communicatie die via e-mail verloopt te monitoren.

Disclaimer website TTI

De website van TTI is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Er wordt uiterste zorg besteed aan een zo compleet, correct, actueel en toegankelijk mogelijk aanbod van informatie.

TTI is echter niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.